Condicions de Privacitat

D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Llei 15/1999 de 13 de desembre (en endavant LOPD), CRDO BINISSALEM l’informa que les dades obtingudes a través d’aquest formulari seran incloses en un fitxer automatitzat, inscrit en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades i la Responsable de Fitxer és CONSELL REGULADOR DE DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM, amb CIF Q5755005E, amb domicili al C / CELLER DEL REI 9, CP 07.350 BINISSALEM
Vostè consent expressament el tractament d’aquestes dades amb la finalitat d’enviar-li informació per qualsevol mitjà sobre els nostres productes, serveis, ofertes o promocions especials per al que podrem elaborar perfils d’usuari que ens permetin realitzar ofertes personalitzades.
L’informem que d’acord amb la LOPD vostè podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel%u2022lació i oposició dirigint un escrit a l’empresa: CONSELL REGULADOR DE DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM, amb CIF Q5755005E, amb domicili al C / CELLER DEL REI 9 , CP 07.350 BINISSALEM
Quines dades recull C.R.D.O. BINISSALEM? Informació relativa a la recollida de dades C.R.D.O. BINISSALEM recull les Dades Personals dels Usuaris de la seva pàgina web. Quan els usuaris reserven un servei de CRDO BINISSALEM, hauran d’indicar mail. Aquesta informació serà utilitzada per CRDO BINISSALEM per a:

Què fa C.R.D.O. BINISSALEM amb les dades?
Les Dades Personals dels Usuaris s’inclouen en un fitxer automatitzat de dades personals creat per CRDO BINISSALEM i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb l’usuari, així com de les tasques d’informació i comercialització del servei i d’activitats relacionades amb el mateix.
Així mateix, C.R.D.O. BINISSALEM podrà utilitzar les adreces de correu electrònic recollides dels usuaris per enviar comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent a aquells Usuaris que ho autoritzin en omplir els diferents formularis inclosos en el Lloc Web. Els usuaris podran en qualsevol moment revocar el seu consentiment a l’enviament de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent.
C.R.D.O. BINISSALEM només conservarà aquelles dades personals aportades pels usuaris expressament per a la remissió de comunicacions comercials per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o mitjà equivalent, en tant que aquest consentiment no sigui revocat, procedint a la cancel%u2022lació de la resta de dades facilitades per haver perdut la finalitat per la qual van ser demanades, d’acord amb la vigent normativa de protecció de dades.
No obstant el disposat anteriorment, considerant que CRDO BINISSALEM ofereix diversos serveis a través de la seva pàgina web, els Usuaris han de llegir atentament també els corresponents Termes i Condicions aplicables als serveis demanats, a efectes d’estar informat, en tot moment, del tractament que reben les seves dades per al cas que els citats Termes i Condicions disposessin una cosa diferent al que aquí establert.
Per a la prestació del servei, en determinats casos, CRDO BINISSALEM pot necessitar cedir les dades dels usuaris a terceres entitats col%u2022laboradores quan això sigui necessari per a la prestació dels serveis requerits.
Com protegeix C.R.D.O. BINISSALEM les dades?
C.R.D.O. BINISSALEM es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les Dades Personals i del seu deure de guardar-los i adoptarà les mesures exigides d’acord amb la legislació aplicable necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia,
Modificacions a la Política de Privacitat
En cas que C.R.D.O. BINISSALEM modifiqui aquesta Política de Privacitat, CRDO BINISSALEM publicarà una notificació al lloc web perquè els usuaris puguin tenir coneixement de qualsevol canvi en el tipus de dades que es recullen, les finalitats del tractament i / o les cessions a tercers. En cap cas qualssevol modificacions de la present Política de Privacitat afectaran, per si mateixes, l’elecció que els usuaris hagin formulat pel que fa a la manera com CRDO BINISSALEM pot utilitzar les seves Dades Personals. Si en qualsevol moment C.R.D.O. BINISSALEM decidís utilitzar les Dades Personals dels Usuaris de forma diferent a l’establerta en el moment de la seva recollida, li ho notificarà als Usuaris per correu electrònic demanant el seu consentiment al respecte.
A través de la web de C.R.D.O. BINISSALEM s’ofereixen multitud de serveis, el funcionament i la regulació de cada un d’ells, es troba determinat en el seu propi apartat d’acord amb el que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. La participació en qualsevol dels serveis oferts a través de la pàgina de CRDO BINISSALEM significa l’acceptació inequívoca de les presents Condicions Generals De La Contractació, de les Condicions d’ús i de l’apartat Com Funciona corresponent a cada servei.